Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky  

  

  I. Uzavření dílčí kupní smlouvy, kupní cena, zboží

 1. Prodávající je povinen doručit kupujícímu ke každému zboží jeho specifikaci ve formě vyplněné zbožní karty kupujícího, ve které uvede konkrétní druhy zboží, jejich popis a další potřebné údaje. Prodávající může doručit kupujícímu písemný návrh změny rozsahu a druhu nabízeného zboží. Ke změně rozsahu a druhu zboží, které může být kupujícím objednáváno, dojde uzavřením písemného dodatku k roční rámcové kupní smlouvě, kterým dojde k příslušné změně její přílohy č. 2. Dodatek bude uzavřen s účinností nejdříve 15. den po doručení návrhu změny, na základě kterého byl uzavírán. Ohledně zboží, které bude na základě tohoto dodatku nově zařazeno do seznamu v příloze č. 2 roční rámcové kupní smlouvy, je prodávající povinen předat kupujícímu před uzavřením takového dodatku vyplněnou zbožní kartu kupujícího k tomuto zboží.
 2. Jednotlivé objednávky zboží učiní kupující v souladu s přílohou č. 2 roční rámcové kupní smlouvy. Pokud o to kupující požádá, je prodávající povinen objednávku potvrdit.
 3. Za den uzavření dílčí kupní smlouvy je považován den doručení objednávky prodávajícímu, vyjma případů, kdy kupující požádá o potvrzení objednávky (viz čl. I. odst. 2). V těchto případech je dílčí kupní smlouva uzavřena dnem doručení potvrzení objednávky kupujícímu. Až do uzavření dílčí kupní smlouvy může kupující objednávku odvolat.
 4. Kupní cenou zboží je cena stanovená v ceníku tvořícím přílohu č. 2 rámcové kupní smlouvy.
 5. Ke změně kupní ceny může dojít uzavřením písemného dodatku k rámcové kupní smlouvě, kterým dojde k příslušné změně její přílohy č.2. Dodatek bude uzavírán s účinností nejdříve 31. den od doručení návrhu na změnu kupní ceny. Doručení návrhu na cenovou změnu a uzavření dodatku k této smlouvě není důvodem k přerušení dodávek zboží v dohodnutých termínech.

II. Platební podmínky

 1. Právo na vyúčtování kupní ceny vzniká prodávajícímu dodáním zboží.
 2. Kupní cenu je prodávající povinen vyúčtovat fakturou, která musí mít veškeré náležitosti řádného daňového dokladu, veškeré náležitosti dle právních předpisů. Na faktuře musí být uvedeno datum, kdy se musí uskutečnit úhrada. Musí být uvedeny upřesňující podmínky srážky, ke které může dojít v případě platby pozdější, než je datum vyplývající z všeobecných obchodních podmínek, jakož i výška pokut uplatňovatelných v den úhrady následující po datu úhrady uvedenému na faktuře. Na faktuře musí být uvedeno jakékoliv snížení ceny poskytnuté v den prodeje zboží spojených s tímto prodejem, s výjimkou nepředvídatelných srážek. Řádně vystavenou fakturu v originálu je prodávající povinen doručit kupujícímu do týdne ode dne dodání zboží. Splatnost kupní ceny musí být ve faktuře stanovena na třicátý den po datu přijetí zboží.
 3. V případě úhrady až po datu úhrady uvedenému na faktuře je kupující povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení v zákonné výši, jenž je splatný následující den po datu úhrady bez toho, že by bylo zapotřebí jej připomínat.
 4. Pokud je ve faktuře u některého zboží uvedena nesprávná (vyšší) kupní cena, je kupující oprávněn uhradit nesprávnou kupní cenu, aniž by to znamenalo, že jejím uhrazením tuto nesprávnou kupní cenu akceptuje. Prodávající je povinen doručit kupujícímu do 7 dnů od doručení oznámení kupujícího prodávajícímu o nesprávně fakturované kupní ceně opravný daňový doklad na rozdíl mezi nesprávnou a správnou kupní cenou.
 5. Nemá-li prodávajícím vystavená faktura či opravný daňový doklad všechny náležitosti řádného daňového dokladu, je prodávající povinen neprodleně, nejpozději do 7mi dnů od výzvy kupujícího, doručit kupujícímu opravenou fakturu či opravný daňový doklad mající veškeré náležitosti řádného daňového dokladu.

III. Místo a způsob dodání zboží

 1. Místem dodání je centrální sklad kupujícího, není-li v rámcové či dílčí kupní smlouvě dohodnuto jinak.
 2. Prodávající splní svou povinnost dodat zboží kupujícímu předáním zboží oprávněné osobě v místě dodání. Předáním zboží přepravci není splněna povinnost prodávajícího dodat zboží.
 3. Náklady spojené s dopravou zboží do místa dodání, jakož i balné hradí prodávající.
 4. Prodávající je povinen minimálně 14 dnů před dodáním zboží písemně informovat kupujícího o jakékoli změně logistických dat (rozměry, váha, obsah produktu zboží, kartonu, palety apod.), a to na zbožní kartě. Zboží musí být do centrálního skladu kupujícího dodáno na paletách, přičemž výška palety se zbožím nesmí být vyšší než 2,25m. Palety budou prodávajícímu či při dodání zboží prostřednictvím přepravce témuž přepravci vráceny výměnným způsobem, a to v rámci jednotlivých dodávek zboží nebo hromadně za několik dodávek zboží, a to na základě evidence paletového konta vedeného kupujícím. Náklady na odvoz palet z centrálního skladu kupujícího hradí prodávající.
 5. Prodávající odpovídá za škodu, která vznikne v souvislosti se vstupem jeho obchodních zástupců, jiných jeho smluvních partnerů, jeho zaměstnanců či jiných jím pověřených osob do prostor kupujícího (zejména prostor centrálního skladu) či do prostor užívaných kupujícím (zejména jednotlivých prodejen).

IV. Termín dodání zboží

 1. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu v den dodání stanovený dle rámcové kupní smlouvy v době od 6 do 17 hodin, přičemž není-li dnem dodání pracovní den, je povinen zboží dodat nejbližší pracovní den v době od 6 do 17 hodin.
 2. Dílčí dodávky zboží objednaného jednou objednávkou jsou přípustné pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího.

 

V. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na zboží

 1. Zboží přechází do vlastnictví kupujícího okamžikem převzetí zboží v místě dodání.
 2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží v místě dodání. V případě, že zboží je dodáváno prostřednictvím přepravní služby, nese prodávající nebezpečí škody na zboží až do okamžiku předání zboží kupujícímu v místě dodání.

VI. Práva z odpovědnosti za vady

 1. Jednotlivé zjevné dílčí nepodstatné vady zboží v malém rozsahu spočívající např. v rozbití jednotlivého kusu zboží, a to do výše 0,2% z celkové hodnoty objednávky jsou zahrnuty v logistických službách a kupující nebude uplatňovat v takovýchto případech své právo z titulu odpovědnosti za vady.
 2. V případě, že prodávající či přepravce nevyčká v místě dodání do doby řádného přijetí a zkontrolování zboží příslušnou osobou, a tím nebude možno reklamaci vyřídit ihned, bude kupujícím vystaven reklamační list, který podepíší přejímající osoba a její nadřízený.

VII. Doklady dodávané se zbožím, nezbytná úřední povolení

 1. Prodávající je povinen získat včas u příslušných úřadů jak ČR, tak i všech ostatních zemí veškerá povolení či jiná rozhodnutí potřebná k plnění roční rámcové kupní smlouvy i dílčích kupních smluv, a to bez ohledu na to, zda nutnost takového povolení či jiného rozhodnutí byla stanovena před či po uzavření roční rámcové kupní smlouvy.
 2. Prodávající je povinen nejpozději s dodáním zboží předat kupujícímu návody k použití v českém jazyce, jestliže dodávané zboží takovýto návod nemá přímo na obalech jednotlivých kusů výrobků určených k samostatnému prodeji, a dále doklady prokazující, že zboží splňuje veškeré požadavky kladené na ně hygienickými a bezpečnostními předpisy a normami, právními předpisy a normami upravujícími technické požadavky na výrobky, a to včetně technických požadavků kladených na jednotlivé druhy zboží (např. na hračky, aerosolové rozprašovače či kosmetické prostředky), jakož i právními předpisy týkajícími se chemických a jiných obdobných látek a přípravků (např. tzv. bezpečnostní listy), právními předpisy týkajícími se potravin a tabákových výrobků a předpisy týkajícími se vyhrazených léčiv a jinými právními předpisy a normami upravujícími bližší podmínky či požadavky kladené na některý druh zboží, jakož i veškeré ostatní podmínky dle všech ostatních právních předpisů či norem upravujících nakládání s některým druhem zboží.
 3. Prodávající odpovídá za to, že veškeré jím dodané zboží splňuje podmínky a kritéria stanovená právními předpisy a normami, tj. zejména právními předpisy a normami upravujícími ochranu spotřebitele a technické požadavky kladené na výrobky, včetně technických požadavků kladených na příslušný druh zboží (např. na hračky, kosmetické prostředky či aerosolové rozprašovače), hygienickými a bezpečnostními předpisy a normami, právními předpisy či normami týkajícími se chemických látek a přípravků, potravin a tabákových výrobků, vyhrazených léčiv, jakož i jiného zboží, na které právní předpis či norma stanoví bližší podmínky či kritéria. Prodávající vždy odpovídá v zákonném rozsahu za dodržování povinností stanovených právními předpisy či normami ohledně nakládání s některým druhem zboží.
 4. Prodávající je povinen být zapojen do systému využití obalů dle příslušných právních předpisů a norem upravujících obaly a nakládání s nimi a je povinen průkazně kupujícímu nejpozději s dodáním zboží doložit, že obaly dodávaného zboží vyhovují požadavkům dle příslušných právních předpisů a norem.
 5. V případě, že prodávající poruší některou svoji povinnost dle čl. VII odst. 1 až 4 ve spojení s odst. 6, či pokud v dokladech předaných a předložených kupujícímu budou uvedeny nepravdivé či neúplné údaje, či zboží bude nesprávně zařazeno, odpovídá prodávající kupujícímu v plném rozsahu za škodu, která v důsledku toho kupujícímu vznikne.
 6. Pokud jsou v tomto ustanovení zmiňovány právní předpisy a normy, jsou jimi míněny jak právní předpisy a normy ČR, tak právní předpisy, normy, nařízení a směrnice EU.

VIII. Komunikace stran

Jako místo doručování písemností platí adresa sídla účastníků v záhlaví roční rámcové kupní smlouvy nebo nová adresa písemně druhému účastníkovi oznámená jako adresa pro doručování.

Není-li pro právní úkon smluvní strany stanovena písemná forma, lze jej učinit i faxem či elektronickou poštou.

IX. Ukončení obchodního vztahu

 1. Roční rámcovou kupní smlouvu může kupující písemně vypovědět, přičemž ve výpovědi musí být zohledněna délka trvání obchodního vztahu. Minimální výpovědní lhůta činí 4 měsíce. Je-li zboží prodáváno pod značkou kupujícího, je minimální výpovědní lhůta dvojnásobné délky. Toto ustanovení ale nebrání možnosti výpovědi bez výpovědní lhůty, neplní-li druhá smluvní strana část svých povinností.

X. Právní režim a příslušnost soudů

 1. Právní vztahy mezi účastníky se řídí českým právem.
 2. Pro řešení sporů mezi účastníky platí, že byla dohodnuta místní příslušnost soudu v Českých Budějovicích, který je věcně příslušný k projednání sporu.

XI. Závaznost všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou pro kupujícího a prodávajícího závazné jako součást písemně uzavřené roční rámcové kupní smlouvy. Svým podpisem těchto všeobecných obchodních podmínek účastníci potvrzují, že jsou seznámeni s jejich obsahem, jejich obsah odpovídá jejich vůli a zavazují se je dodržovat.
 2. V případě rozporu mezi obsahem těchto všeobecných obchodních podmínek a roční rámcovou kupní smlouvou platí ujednání rámcové kupní smlouvy.
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran v roční rámcové kupní smlouvě či v písemném dodatku k ní.

 

V Karlových Varech, 1.11.2018